ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันเอดส์โลก
28 พ.ย. 65 ส่งผลแก้ 0 ร มส (รอบที่2)
26 พ.ย. 65 ถึง 27 พ.ย. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อ เทคโนโลยี ปี65
25 พ.ย. 65 ส่งโครงการสอน แผนจัดการเรียนรู้
25 พ.ย. 65 ส่งเล่ม วPA1
25 พ.ย. 65 กิจกรรมวันวชิราวุธ
23 ส.ค. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
22 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 งานสัปดาห์ห้องสมุดบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2565
22 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 นิเทศจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 ส.ค. 65 ถึง 19 ส.ค. 65 คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน
01 พ.ย. 64 ถึง 12 พ.ย. 64 โรงเรียนไพศาลีพิทยา เปิดเรียนรูปแบบ Online,OnHand
01 พ.ย. 64 ถึง 19 พ.ย. 64 นักเรียนสามารถเข้าลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ผ่านระบบออนไลน์ได้