ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ส.ค. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
22 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 งานสัปดาห์ห้องสมุดบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2565
22 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 นิเทศจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 ส.ค. 65 ถึง 19 ส.ค. 65 คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน
01 พ.ย. 64 ถึง 12 พ.ย. 64 โรงเรียนไพศาลีพิทยา เปิดเรียนรูปแบบ Online,OnHand
01 พ.ย. 64 ถึง 19 พ.ย. 64 นักเรียนสามารถเข้าลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ผ่านระบบออนไลน์ได้