ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 ถึง 12 พ.ย. 64 โรงเรียนไพศาลีพิทยา เปิดเรียนรูปแบบ Online,OnHand
01 พ.ย. 64 ถึง 19 พ.ย. 64 นักเรียนสามารถเข้าลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ผ่านระบบออนไลน์ได้