สัญลักษณ์โรงเรียน
คติพจน์
“นตถิ ปญญา สมา อาภา” แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี“
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
วัฒนธรรมองค์กร
มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี ด้วยวิถีแห่งคุณธรรม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา รักการเรียนรู้ คู่วัฒนธรรมไทย
ค่านิยมของผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญตามความถนัด