ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ตารางเรียนนักเรียนประจำภาคเรียน ที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 และ 1/6
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 และ 1/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ  2/2
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และ  2/4
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 และ  2/6
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 และ  2/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และ 3/4
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 และ 3/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และ  5/4
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และ 5/6
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และ 6/4
smiley ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5