กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ( SAR )
   >> รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
   >> รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2562 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB
การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154 KB