กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ( SAR )
   >> รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
   >> รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

   >> รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.71 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2562 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB