ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารทั่วไป (งานบริการอาคารสถานที่)
รูปแบบการให้บริการงานอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 4
บันทึกข้อความแจ้งซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 33.74 KB 1
บันทึกข้อความขอใช้สถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 24.35 KB 1