คณะผู้บริหาร

นายทิพย์ แดงนิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพยอม เกิดมงคล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจารุทรรศน์ แสนศิริ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสมหมาย ห้อยมาลา
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

นายอนุชิต ขุมโมกข์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป