ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศจัดทำ 2 ฉบับ ดังนี้
1) ฉบับเรียงตามลำดับคะแนนผลการสอบ
2) ฉบับการจัดห้องเรียนโดยเรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
ลิงก์ส่งเอกสาร ปพ.1 (ป.1-6) ภายใน 1 เม.ย. 65
https://forms.gle/5VKVAZVfKCGyS93N6