กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกฤติญดา อ่อนคล้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
ครูผู้ช่วย