กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกฤติญดา อ่อนคล้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุจิตรา เสือน้อย
ครู

นางวันทนา นิลสนธิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชนา บุญพุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุลฤดี กฤษฤาหรรษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง
ครูชำนาญการ

นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญฉวี คงพิทักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนิศารัตน์ อินชาญ
ครูผู้ช่วย