ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายเมธี แก่นยิ่ง

นางพิตยาภรณ์ ขวัญพุทโธ

นายชาญชัย สายแสง

นางสาววันนา อยู่ป้อม

นายเงิน มุ่งเพีย

นายประกาศ พลูอ้น

นายนิรันดร์ เจริญสุข