ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายเมธี แก่นยิ่ง
ลูกจ้างประจำ

นางพิตยาภรณ์ ขวัญพุทโธ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชาญชัย สายแสง

นางสาววันนา อยู่ป้อม

นายเงิน มุ่งเพีย

นายนิรันดร์ เจริญสุข

นายประกาศ พลูอ้น