กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมหมาย ห้อยมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ รังผึ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งนภา ทองเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทร์ฉาย ขาวพราย
ครูชำนาญการ

นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศันสนีย์ เตือนสติ
ครู

นางสาวนัฐวรรณ สร้อยทองพูล
พนักงานราชการ

นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ทับ
ครูอัตราจ้าง

นางอาภากร พรมศร