กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์ฉาย ขาวพราย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมหมาย ห้อยมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ รังผึ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งนภา ทองเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศันสนีย์ เตือนสติ
ครู

นางสาวศศิภา โตสงคราม
ครู

นางสาวนัฐวรรณ สร้อยทองพูล
พนักงานราชการ

นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ทับ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนีกร บุญอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางอาภากร พรมศร
ครูผู้ทรงคุณค่า