กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันทนา กลิ่นรื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปนัดดา สุขรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิศักดิ์ พิลึก
ครูชำนาญการ

นางสุกัญญา ตลอดภพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ กฤษฤาหรรษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตสุภา บางไทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัชรา ปานนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดาพร รางทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวปาริมา เอี่ยมเนตร
ครู

นางสาวพิจิตรา เมฆประยูร
ครู

นางสาวศิวพร กาแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาววาธิณี เมณฑ์กูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิยามล เปียคำ
ครูผู้ช่วย