กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันทนา กลิ่นรื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกัญญา ตลอดภพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริมา เอี่ยมเนตร
ครูชำนาญการ

นายสิทธิศักดิ์ พิลึก
ครูชำนาญการ

นางสาวพิจิตรา เมฆประยูร
ครู

นางสาววาธิณี เมณฑ์กูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิยามล เปียคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลพัชร เพชรพลอยนิล
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชรา ปานนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตสุภา บางไทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ กฤษฤาหรรษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา สุขรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิวพร กาแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา ดีภู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวพินภรณ์ ภิญโญพัฒน์ดิษกุล
ครูผู้ช่วย