กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา รักหาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ