กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา รักหาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจารุทรรศน์ แสนศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิชา มั่นนวล
ครู

นายศุภชัย เชิงเอี่ยม
ครู

นางณฤดี ล้ำเลิศ
ครู

นางสาวสาวิตรี เกตุประยูร
ครู

นายปรเมศวร์ สุขแจ่ม
ครูชำนาญการ

นายธงศักดิ์ สิงห์ไชย
ครู

นางสาวเบญจพร อ่องทิพย์
ครู