กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา รักหาญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจารุทรรศน์ แสนศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิชา มั่นนวล
ครู

นางณฤดี ล้ำเลิศ
ครู

นางสาวสาวิตรี เกตุประยูร
ครู

นายปรเมศวร์ สุขแจ่ม
ครูชำนาญการ

นายธงศักดิ์ สิงห์ไชย
ครู

นางสาวเบญจพร อ่องทิพย์
ครู

นายปรัชญ์ สร้อยพูล
ครู

นางสาวสุจิตรา รวมทรัพย์
ครูผู้ช่วย