กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพัชรี ไล้อ่วม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ