กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพัชรี ไล้อ่วม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุชิต ขุมโมกข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิธร จุฬมุสิก
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิศา เพ็ชร์ผึ้ง
ครูผู้ช่วย

นายอุเทน ขำปั้น
พนักงานราชการ