กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพัชรี ไล้อ่วม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุชิต ขุมโมกข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐวุฒิ สิงห์โตทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร จุฬมุสิก
ครูผู้ช่วย

นายอุเทน ขำปั้น
พนักงานราชการ