กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุชาติ บุญตาปวน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวช่อเอื้อง คุณยศยิ่ง
ครู

นายปิยะ บุญสุวรรณ์
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ บุญช่วย
ครูผู้ช่วย

นายเอกทัศน์ สุยสว่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงกมล กองไธสง
ครูผู้ช่วย

นายธนวิณ แรงเขตการ
ครูอัตราจ้าง