กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทรงกรด เครือตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนันทนา คำคม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญเรือน บุญตาปวน
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี จันทีนอก
ครูผู้ช่วย

นายเทียน อินทร์แดน
พนักงานราชการ