กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทรงกรด เครือตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ