กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมาลี พรมปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนกพร เทียมวิไล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรัสศรี หะทะยัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวชิระ ทัศนโกวิท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชาดา ทองไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐวรรณ ต่วนชะเอม
ครูชำนาญการ

นางสาวมาลินี ปัญสุวรรณวงศ์
ครู

นายบุศย์ น้อยต่วน
ครู

นางสาวรุจิราภรณ์ กล่ำจีน
ครูอัตราจ้าง

นางสาววริศรา นันทวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาภรณ์ โฮกเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

Miss Alvy Richa Oquias Arellaga
ครูอัตราจ้าง

Mr.Maverik Allen Gray M. Paulino
ครูอัตราจ้าง